Smart Kids - jazykové bilingvní předškolní zařízení

 

 

 

Zápis pro školní rok 2022/2023

 
Do Chytré mateřské školy a jeslí SmartKids můžete dítě registrovat celoročně. Obvyklým termínem pro zápisy do mateřských škol je dle školského zákona období mezi 2. až 16. květnem a proto i naše školka v tomto termínu vyhlašuje pravidelný zápis dětí do nového školnímu roku. Sběr registrací probíhá od 9.5 do 31.5.2022. Individuální termín osobní návštěvy v naší mateřské škole je obvykle vhodné domluvit předem. Den otevřených dveří je v termínu 24.5.2022, kdy je možné od 17. hodin navštívit školku a registraci provést osobně.
 

     
  Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku školního roku dovrší pěti let. Tato povinnost se zavedla od školního roku 2017/2018."  
  zdroj: MŠMT  
     


Celková kapacita naší mateřské školy SmartKids Velké Přílepy činí 27 dětí. Děti jsou přijímány do tří samostatných tříd, rozdělené podle věku, přičemž kapacita jedné třídy je 7 až 10 dětí. Zápis dítěte je možný i v průběhu školního roku, ale pouze pokud to umožňuje kapacita. Předškolní vzdělávání poskytujeme dětem od 2 let. O přijetí rozhodujeme na základě kapacity školky a jednotlivých tříd. Přednostně přijímáme uchazeče o celodenní docházku a v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona přednostně přijímáme děti, které dosáhly věku k povinnému předškolnímu vzdělávání.


 

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období 9.-31. května 2022.

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., je pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let, předškolní vzdělávání od 1. 9. daného roku povinné.

Rodiče dětí 5- ti letých a starších mají tedy povinnost zapsat dítě do mateřské školy. Nemusí však dodržet spádovost, ale mohou děti přihlásit do soukromé mateřské školy, mimo vymezený školský obvod. 

Podle následujících kritérií bude ředitelka postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole:
a) Děti, které se podrobily povinnému očkování, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle požadavku § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
b) Děti, které dosáhly věku pěti let a je pro ně předškolní vzdělávání povinné.
c) Děti, které v den nástupu do školky dosahují minimálně 2 let věku
d) Děti již evidované k docházce
e) Děti zapsané k pravidelné celodenní docházce
f) Děti, jejichž sourozenci již naši mateřskou školu navštěvují nebo navštěvovali
g) Děti, jejichž rodiče se ztotožňují s koncepcí mateřské školy

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitel(ka) mateřské školy v přijímacím řízení.
 
Přijetí dítěte se zdravotním postižením vyhodnocujeme na základě odborného posouzení a písemného vyjádření školského poradenského zařízení nebo registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutno dodat řádně vyplněnou registrační kartu dítěte a potvrzení o prodělaném očkování. Registraci lze provést korespondenčně, osobním doručením, elektronicky prostřednictvím webového formuláře nebo emailové pošty. O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy nejpozději do 14.6.2022. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole. Řádný termín nástupu do mateřské školy je 1. 9. 2022. V případě volné kapacity mohou nové děti nastoupit i v průběhu školního roku.
 
Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku aktuálního školního roku dovrší pěti let. Tato povinnost se zavedla od školního roku 2017/2018.
 
Povinné předškolní vzdělání se vztahuje dle § 34 odst. 1 školského zákona na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů a na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a také na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Doručit registrační kartu lze následujícími způsoby:
 
• poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
• e-mailem na adresu: info@smartkidsvelkeprilepy.cz,
• osobní podání (ředitelce mateřské školy po předchozí telefonické domluvě),
• do schránky mateřské školy na adrese Vančurova 649, Velké Přílepy - 252 64

Dokumenty potřebné k zápisu:
 
• řádně vyplněná Registrační karta dítěte k zápisu
potvrzení od lékaře o řádném očkování dítě

Upozornění na cookies soubory

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.