SMARTKIDS Velké Přílepy    Jazykové bilingvní předškolní zařízení

 
 
 

Do Chytré mateřské školy a jeslí Smart Kids můžete dítě registrovat celoročně. Obvyklým termínem pro zápisy do mateřských škol je dle školského zákona období mezi 2. až 16. květnem a proto i naše školka v květnu obvykle vyhlašuje pravidelný zápis dětí do nového školnímu roku. Individuální termín osobní návštěvy v naší mateřské škole je obvykle vhodné domluvit dopředu. Můžete nás kontaktovat emailem, telefonem nebo přes sociální sítě.

Celková kapacita naší mateřské školy Smart Kids Velké Přílepy činí 27 dětí. Děti jsou přijímány do tří samostatných tříd, přičemž kapacita jedné třídy je 7 až 10 dětí. Zápis dětí je možný i v průběhu školního roku, ale pouze pokud to umožňuje kapacita.

Přijaty mohou být děti, které:
a) se podrobily povinnému očkování, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle požadavku § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,

b) dosáhly věku pěti let a je pro ně předškolní vzdělávání povinné.
 


 
Předškolní vzdělávání poskytujeme dětem od 2 let. O přijetí rozhodujeme na základě kapacity školky a jednotlivých tříd. Přednostně přijímáme uchazeče o celodenní docházku a v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona přednostně přijímáme děti, které dosáhly věku k povinnému předškolnímu vzdělávání.
  
Přijetí dítěte se zdravotním postižením vyhodnocujeme na základě odborného posouzení a písemného vyjádření školského poradenského zařízení nebo registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.
  
Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutno dodat řádně vyplněnou registrační kartu dítěte a potvrzení o prodělaném očkování. Registraci lze provést korespondenčně, osobním doručením, elektronicky prostřednictvím webového formuláře nebo emailové pošty. O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy nejpozději do 30 dnů od podání registrační karty.
 

Chete vědět více o zápisu do naší školky?

 

Napište nám. Vaší zprávu si přečteme v co nejbližší době a budeme Vás kontaktovat. Nebo nám můžete zatelefonovat na číslo 721 707 071.

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které do začátku aktuálního školního roku dovrší pěti let. Tato povinnost se zavedla od školního roku 2017/2018.
 
Povinné předškolní vzdělání se vztahuje dle § 34 odst. 1 školského zákona na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů a na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a také na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
 
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Chytrá mateřská škola a jesle Smart Kids zastoupená ředitelkou má právo být zákonnými zástupci informována o údajích o předchozím vzdělávání, o státním občanství, o údajích o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, dále o jménu a příjmení zákonného zástupce a místě jeho trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území ČR místo trvalého pobytu, popř. o adrese pro doručování písemností a telefonického spojení. Tyto zmíněné údaje poskytují rodiče pro účely školní matriky.

Upozornění na cookies soubory

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.